18禁无遮挡全彩漫画

Aktualno?ci

 • Ostatnie inwestycje

  "Budowa ??cznicy kolejowej Krak贸w Zab?ocie-Krak贸w Krzemionki"
  Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
  Zakres rob贸t: Wykonanie nasadze艅 kompensacyjnych, karczowanie karpin wraz z ich utylizacj? i wyr贸wnaniem gruntu, wykonanie trawnik贸w metod? hydrosiewu oraz wykonanie trawnik贸w z rolki

  "Konsorcjum General Motors w Tychach"
  Inwestor: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  Generalny Wykonawca: HOCHTIEF POLSKA S.A.
  Zakres rob贸t: Prace ogrodnicze stanowi?ce kompleksowe wykonanie trawnik贸w, ??k kwietnych, nasadzenia drzew, krzew贸w i bylin na gruncie

  "HOTEL MERCURE" - zesp贸? hotelowo- biurowo- us?ugowy z gara?em podziemnym i infrastruktur? techniczn? przy ul. Pawiej/Kurniki w Krakowie
  Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
  Zakres rob贸t: Wykonanie kompletnych prac zwi?zanych z zieleni? na stropie oraz ma?? architektur?

  "GALERIA TOMASZ贸W" - galeria handlowa w Tomaszowie Mazowieckim
  Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
  Zakres rob贸t: Ziele艅 zewn?trzna, wykonanie trawnik贸w, nasadze艅 drzew, krzew贸w oraz ziele艅 wewn?trzna

  "Budynek wydzia?u Chemii UJ w Krakowie"
  Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
  Zakres rob贸t: Kompleksowe wykonanie teren贸w zielonych

 • O nas

  Firma GARDENA powsta?a w 1990 roku. Kieruj?cy firm? w?a?ciciel, mgr in?. W?odzimierz Lupa jest absolwentem Wydzia?u Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie jak r贸wnie? Mi?dzyuczelnianego Podyplomowego Studium Teren贸w Zieleni. Posiada liczne uprawnienia zawodowe.

  Firma GARDENA oferuje szeroki zakres us?ug zwi?zanych z zak?adaniem teren贸w zielonych.
  Dzi?ki wsp贸?pracy z najlepszymi szk贸?kami oferujemy atrakcyjny materia? ro?linny, wyprodukowany w pojemniku lub gruntowy - z mo?liwo?ci? wydania w p贸?niejszym terminie dzi?ki ch?odniom o du?ej pojemno?ci.
  Jeste?my ekspertami w zakresie projektowania oraz budowy zielonych dach贸w. Oferujemy r贸wnie? gotow? dar艅 trawnikow? z rolki, nowoczesne nawozy granulowane o wielomiesi?cznym dzia?aniu, ?rodki zwi?kszaj?ce wilgotno?? w glebie.

  Firma posiada wykwalifikowan? kadr? pracownicz? a tak?e odpowiedni potencja? materia?owy i sprz?towy do wykonywania nawet najtrudniejszych zada艅 tj. w?asny transport; samochody samowy?adowcze, samochody dostawcze izotermy do przewozu ro?lin, koparko-?adowarki, koparki, ci?gniki, mikroci?gniki, kombajn do rekultywacji pod?o?a, siewniki, hydrosiewniki, pilarki, ?widry, frezark? do korzeni, kosy spalinowe, kosiarki i inne.